hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2022/022568

Konanie vo veci žiadosti Katedry pestovania lesa, Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene o povolenie výnimky v zmysle zákona zákona č. 543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom výskumnej práce na projekte APVV  „Dynamika štruktúry a priestorovej variability listnatých a zmiešaných pralesov a prírode blízkych lesov.“

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.