hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/030862

Konanie vo veci žiadosti vydania súhlasu a povolenia výnimky k projektu Turecká – inžinierskogeologický prieskum pre rekreačný objekt na parcele KN-E č.1529 v pôsobnosti Národného parku Veľká Fatra.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nám. L. Štúra č.1, 974 05 B. Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.