hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2021/010846-Ku

Konanie o povolení výnimky zo zákazu vjazdu a státia motorových vozidiel na území na ktorom platí druhý alebo tretí stupeň ochrany a pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka na území, na ktorom platí tretí alebo piaty stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výskumom v NPR Kašivárová a NPR Sitno, ktoré sú súčasťou riešenia vedeckého projektu „Ekonomická optimalizácia modelov cieľového stavu prírode blízkych lesov“.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.