hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/028984-PF

 

Konanie podľa § 82 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vo veci predĺženia platnosti Rozhodnutia č.: OU-BB-OSZP1-2016/015081-MP zo dňa 27.05.2016, ktorým bola udelená výnimka na vjazd motorovými vozidlami na TVS Kráľova hoľa v území Národného parku Nízke Tatry a v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry po účelovej komunikácii Šumiac – Kráľova hoľa na kótu Kráľova hoľa, z dôvodu zabezpečenia nepretržitej prevádzky rádiokomunikačných zariadení, za účelom opravy a pravidelnej údržby.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na  Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o právnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.