hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP1-2020/012016

 

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súvislosti s výsadbou a pestovaním nepôvodnej dreviny orecha čierneho (Juglans nigra) za hranicami zastavaného územia obce, v množstve 480 ks na lesnom celku Lučenec v lesnom poraste 179 A2, ktorý sa nachádza pri obci Lipovany, časť Baňa, na parcelách KNE 1-1561/8, 1-1561/7, 1-1557/1, 1-1557/2, stupeň ochrany 1 a v množstve 480 ks na lesnom celku Fiľakovo v lesnom poraste 442 A3, ktorý sa nachádza pri obci Bulhary, vedľa elektrovodu na parcele KNC 553/1, stupeň ochrany 1.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica spôsobom podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.