hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

: OU-BB-OSZP3-2021/29548/KT

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks stromov druhov smrek (3 ks), smrekovec (1 ks), buk (1 ks) rastúcich na pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 1081, 1079/9, k. ú. Tajov. Žiadateľom je Peter Murgaš, Pri ihrisku 15, Medzibrod. Dôvodom je vek drevín, plytký koreňový systém na skalnatej pôde, riziko vyvrátenia a následného poškodenia nehnuteľností vrátane VN vedenia a blízkych pozemkov.