hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-LC-OSZP-2020/000887

 

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 02.01.2020 od oznamovateľa - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047, ako správcu vodného toku, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na pravom aj ľavom brehu koryta Tuhárskeho potoka v r.km 2,960~ 3,660 v k.ú. Lučenec, lokalita mestský park, v zastavanom území obce na území, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany a neevidujeme tu vyhlásené chránené územia, pre

Priemer kmeňa (cm)

agát biely (Robinia pseudoacacia)

vŕba (Salix sp.)

jelša lepkavá (Alnus glutinosa)

javor poľný (Acer campestre)

ľavá strana

pravá strana

ľavá strana

pravá strana

ľavá strana

pravá strana

ľavá strana

pravá strana

10

2

1

       

14

4

7

       

18

5

7

     

1

22

3

3

       

26

1

5

       

30

2

7

       

34

1

6

       

38

1

1

     

42

1

4

       

46

1

1

       

50

6

 

1

   

54

1

7

 

1

   

58

2

       

62

3

       

66

3

       

70

2

       

74

2

1

       

94

1

       

23

66

1

1

2

 

1

SPOLU:

89

1

3

1

a 12 ks suchých, zlomených stromov, ktorý má byť uskutočnený v mimo vegetačnom období v priebehu roku 2020 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončený do 31.03.2021.