hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000135

 

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny zverejňuje oznámenie podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny“) doručené dňa 21.01.2020 od oznamovateľa - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení JPRL s.r.o., M.R.Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 768 632, ako vlastníka a správcu elektrických zariadení, o plánovanom výrube drevín rastúcich mimo lesa na v ochrannom pásme vzdušného elektrického vedenia VN 379 v k.ú. Hontianske Nemce, kde podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany, pre neuvedený počet drevín ktorý má byť uskutočnený v termíne do 17.02.2020.