hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-KA-OSZP-2020/000075

Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny Vás podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na adresu: Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina alebo  miroslava.kristofikova@minv.sk v lehote do 23.1.2020.

Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000075

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3  zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na parcele KN – C č. 7587/2 k. ú. Krupina