hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2020/000125

Obec Látky, Látky č. 36, 985 45 Látky, žiada o udelenie súhlasu na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 461/1, 461/23, 461/24, 461/27, 461/28, 461/29, 461/30, 461/31, 461/49,  461/101, 461/162, 461/184, 605/2 (ostatná plocha), KN-C č. 555 (zastavaná plocha), v kat. úz. Látky.