hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BS-OSZP-2019/001379

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Správny orgán“) zaevidoval dňa 17.11.2019 žiadosť fyzických osôb vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch C-KN parcelné čísla 1316/2 (trvalé trávne porasty) a 1316/4 (trvalé trávne porasty) v katastrálnom území Banský Studenec (ďalej len „pozemky“), ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 399 pre katastrálne územie Banský Studenec v prospech žiadateľov.

Dôvodom podania žiadosti o výrub je skutočnosť, že pozemky majú charakter poľnohospodárskej pôdy a žiadatelia zamýšľajú zabezpečiť obhospodarovanie týchto pozemkov starostlivosťou riadeného hospodára, vrátane odstraňovania náletových drevín tak, aby pozemky slúžili určenému účelu (trvalé trávne porasty). Žiadatelia žiadajú o súhlas na výrub drevín 
s časovou platnosťou do konca marca 2020.

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) na výrub drevín rastúcich mimo zastavaného územia obce.

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 1 ods.1 písm. c) § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení 
s § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. h) zákona o ochrane prírody príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 18 ods. 3 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje 
o začatí konania účastníkov konania a súčasne v zmysle § 21 ods. a 2 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

09. 01. 2020 o 09:00 hodine

so stretnutím v zasadačke odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Banská Štiavnica, so sídlom Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, číslo dverí 216 na 2. poschodí.

Do podkladov správneho konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica, 
v kancelárii 216 na 2. poschodí v čase úradných hodín (v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 8:00 do 15:00, v stredu v čase od 08:00 do 17:00 a v piatok v čase od 08:00 do 14:00) a to po predchádzajúcom oznámení termínu nahliadnutia do spisu na telefónnom čísle 0961645772 alebo mobilnom čísle 0917 881 409 (Ing. Lukáš Lalo)..

V zmysle § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Z dôvodu ochrany práv a záujmov fyzických osôb a právnických osôb správny orgán
v zmysle § 3 zákona o správnom konaní poučuje účastníkov konania, zúčastnené osoby a iné osoby, ktorých sa konanie týka, aby v priebehu konania obhajovali svoje práva a záujmy, najmä sa vyjadrovali k podkladu rozhodnutia, a uplatňovali svoje návrhy.

Podľa § 34 ods. 1, 2, 3, 6 zákona o správnom konaní možno na dokazovanie použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka. Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať.

V zmysle § 17 zákona o správnom konaní sa účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

 

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z.z.

 

V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica.