hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2018/014978/Ryb

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, či navrhovaná činnosť podľa projektu „Rodinný dom“, na parcele KN-C č. 20962, v k.ú. Krušetnica, bude mať významný  vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava a je ho potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ: Ing. Janečková Zuzana, Krušetnica č. 140, 029 54  Krušetnica