hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3_2017_12_1

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

           Konanie je začaté na základe listu č. CHKO BK/374/2017 zo dňa 28.11.2017 Štátnej ochrany prírody SR, S-CHKO Biele Karpaty z dôvodu Všeobecnej ochrany rastlín a živočíchov §4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. Ak vykonávanou činnosťou v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie. Ochrany hniezdnej lokality chráneného živočícha bociana čierneho v k. ú. Selec na lesnom pozemku č. JPRL 75.

 

Správne konanie sa začalo dňa 18.12.2017.