hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3_2017_09_2

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, /ďalej len „orgán ochrany prírody“/ začal dňa 26.09.2017 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 68 ods. a) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti stavebníka Jána Malýcha, bytom Dúbrava 520, 913 33 Horná Súča.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Uvedené sa týka územia s druhým stupňom ochrany, v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, k. ú. Horná Súča na parcele č. 5473.

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu: alzbeta.kozicova@minv.sk v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Ján Malých, Dúbrava 520, 913 33 Horná Súča žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice v k. ú. Horná Súča p. č. 5473 – oplotenie pozemku, na ktorom je postavený rodinný dom. Územie leží v CHKO Biele Karpaty – teda v území s II. stupňom ochrany. Žiadateľ súhlas žiada v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Možnosť nahlásiť sa za účastníka konania je do 09.10.2017.