hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2017/016105

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN ODBOR

STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 dní od zverejnenia informácie.

          Žiadateľ: Lýdia Ivaňová, Šafárikova 1/4, 911 08 Trenčín zástupca vlastníka: Mgr. Lucia Janišová r. Ivaňová, SNP 122/4, 914 51 Trenčianske Teplice, žiada o vydanie súhlasu na uskutočnenie činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu na parcele registra „C“ č. 1051/2 k. ú. Ivanovce, mimo zastavaného územia obce.

 

Správne konanie sa začalo dňa 27.04.2017.