hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-TN-OSZP3-2016/025232

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, /ďalej len „orgán ochrany prírody“/ začal dňa 28.07.2016 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 68 ods. a) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe žiadosti starostky obce Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice vo veci cyklistických pretekov do vrchu Chocholná-Kykula.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,

           Uvedený súhlas je potrebný na organizovanie telovýchovnej akcie s názvom „Cyklistické preteky do vrchu Chocholná-Kykula – 14 ročník“. Záujmové územie sa nachádza v časti i v CHKO Biele Karpaty kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. Trasa pretekov vedie po spevnených cestách katastra obce.

           Orgán ochrany prírody zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny na svojej internetovej stránke informáciu o začatí konania pre prípad nahlásenia sa mimovládnych občianskych združení do konania. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  /časť Správne konania/ písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochrany prírody SR – Správu CHKO Biele Karpaty v Nemšovej o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na OÚŽP v Trenčíne najneskôr do 15.08.2016.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Na vedomie:

Správa CHKO Biele Karpaty,Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová