hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-TN-OSZP3-2015/006451

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a krajinyHviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás

upovedomuje

o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie. 

            Žiadateľ: SZCH ZO Chocholná –Velčice II – chovateľov koní, Chocholná Velčice 281 žiada o predĺženie rozhodnutia na usporiadanie akcie Chocholanská western schow, za hranicami zastavaného územia obce Chocholná Velčice v CHKO Biele Karpaty s 2. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa 29.01.2015.