hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OÚ-TN-OSZP3-2014/015560

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a krajiny

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás

upovedomuje

o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ul. Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín alebo elektronicky na adresu:  v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: ROZMARÍN SLOVAKIA s.r.o., 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 463 v zastúpení STATPROJ s.r.o., Juraj Bičanovský, Šafárikova 1, 911 08 Trenčín žiada o vydanie súhlasu prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche, p.č. 1061/2 a 1061/3 v obci Zamarovce, k.ú. Zamarovce, na území kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 68 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 20.06.2014.