hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP3-2013/420/1256

VEREJNÁ VYHLÁŠKA !

 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 30.10.2013 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, IČO: 36 487 121, zastúpenej konateľom spoločnosti Jozefom Ištoňom zo dňa 25.10.2013, žiadosť doručená na správny orgán dňa 30.10.2013.

Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom podľa §13 ods.1 písm. a) citovaného zákona v k.ú. Višňové a Hrachovište v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody v súvislosti s havarijným stavom vonkajšieho elektrického vedenia VN a NN. Predmetom výrubu a orezávania budú porasty zmladených krov a drevín pod elektrovodmi, v k.ú. Hrachovište pod elektrovodom VN 445 v úseku križovania s brehovými porastami vodného toku Jablonka a na NN prípojke pre užívateľa stavby na parcelnom čísle 1487. Orgán ochrany prírody na základe §83 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny od žiadateľa prijal oznámenie o výrube drevín podľa §47 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny a bude konať o určení bližších podmienok vykonania výrubu podľa §47 ods.7 písm. a) citovaného zákona, teda vo veci, v ktorej by inak konala obec Moravské Lieskové, ako orgán ochrany prírody.

Orgán ochrany prírody nariaďuje ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

dňa 28. novembra (štvrtok) o 10,00 hod.

na Obecnom úrade v Hrachovišti.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Obvodnom úrade životného prostredia Trenčín v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr do konania ústneho pojednávania. V prípade, že sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 7 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou, nakoľko nie všetci účastníci konania sú mu známi. Obec je povinná oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní. Je potrebné, aby obec informovala písomne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o dátume vyvesenia a zvesenia návrhu.

 

 

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

 1. Ekorem s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany
 2. CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra
 3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., o.z. Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 4. Obec Hrachovište, Hrachovište 255, 916 15 Hrachovište
 5. Obec Višňové, Višňové 66, 916 15 Hrachovište

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk:

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom 8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4