hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/024160-2/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Kamila Beláka o súhlas a výnimku zo zákazu v NPR Čachtický hradný vrch, upovedomenie občianskych združení, vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR a výzva na zaplatenie správneho poplatku.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 17.7. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Kamila Beláka, bytom: Osloboditeľov 808/4, 916 21 Čachtice, IČO: 34553215 (ďalej len žiadateľ) z 9.7. 2019, doručenej Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, ktorý ju z dôvodu vecnej príslušnosti listom zn. OU-NM-OSZP-2019/009128-2 z 11.7. 2019 postúpil Okresnému úradu Trenčín, OSZP1, ako orgánu ochrany prírody. Vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu bolo teda podanie doručené 17.7. 2019.

          Predmetom konania je žiadosť vydanie súhlasu podľa §67 písm. e) na činnosť podľa §15 ods. 2 písm. a) v znení §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok za hranicami zastavaného územia obce v území so štvrtým stupňom ochrany prírody na pozemku KN-E parc. č. 1529 (trvalý trávny porast) v katastrálnom území Višňové, ktorý sa nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Čachtický hradný vrch a zároveň v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a a v území európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty. Predmetom konania je ďalej žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a) na vjazd a státie na vyššie uvedenom pozemku s 1 motorovým vozidlom ev.č. NM640DF. Žiadateľ je väčšinovým vlastníkom dotknutého pozemku. Žiadosť bola podaná v súvislosti so zámerom žiadateľa vykonávať ambulantný predaj suvenírov návštevníkom Čachtického hradu z pojazdnej predajne.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody písomne alebo elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom prihlásiť za účastníka tohto správneho konania.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR – Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr v lehote do 2.8. 2019.

          Príloha pre ŠOP SR: Kópia žiadosti z 9.7.2019, včítane príloh

          Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Sadzba správneho poplatku je stanovená ako pre fyzickú osobu – podnikateľa. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

         Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením platobnou kartou alebo v hotovosti v automate na správne poplatky na ktoromkoľvek okresnom úrade alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín.

          Správne konanie bude z uvedeného dôvodu rozhodnutím prerušené na dobu 15 dní.

          Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

          Príloha pre žiadateľa: Platobný predpis na úhradu správneho poplatku

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník:

Doručí sa poštou:

1) Kamil Belák, Osloboditeľov 808/4, 916 21 Čachtice

 

Doručí sa elektronicky:

1) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3) Obec Višňové, Višňové 60, 916 16 pošta Krajné

4) Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke https://www.minzp.sk/uradna-tabula/ :

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava