hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/017296-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 10. mája 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti obce Adamovské Kochanovce (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Obecný úrad č. 268, 913 05 Adamovské Kochanovce) týkajúcej sa umiestnenia informačnej tabule na území prírodnej pamiatky (PP) Kurinov vrch, kde platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0801 Kurinov vrch v rámci európskej sústavy chránených území Natura 2000. Predložený projekt navrhuje umiestnenie informačného panelu mimo zastavaného územia obce na parcele KN-C č. 678 (trvalý trávny porast, bez založeného listu vlastníctva), resp. KN-E č. 2-816 (trvalý trávny porast, list vlastníctva č. 1333) v katastrálnom území Adamovské Kochanovce, okres Trenčín.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 15 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule.

          Žiadateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa poštou

1) Obec Adamovské Kochanovce, Obecný úrad č. 268, 913 05 Adamovské Kochanovce

2) Pavol Križan, Adamovské Kochanovce 144, 913 05 Adamovské Kochanovce

3) Slovenský pozemkový fond, Búdková 3555/36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

4) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín

5) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové

 

Doručí sa zverejnením na internete

6) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

7) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

8) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

9) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

10) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

11) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

12) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

13) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

14) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

15) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

16) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava