hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/016336-1/DUR

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci posúdenia vplyvu činnosti na chránené územia sústavy Natura 2000 k žiadosti Stredoslovenskej distribučnej, a.s. o výnimku zo zákazov v chránených územiach v súvislosti výrubom drevín v ochranných pásmach elektrických vedení + vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 3.5. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, začal správne konanie podľa §28 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k žiadosti spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, (ďalej len žiadateľ). Okrem územia Trenčianskeho kraja bude orgán ochrany prírody na základe dohôd o miestnej príslušnosti v predmetnej veci konať a rozhodovať aj na území Žilinského kraja, Banskobystrického kraja a Prešovského kraja. Správne konanie bolo začaté na základe o odvolaní od Ministerstva životného prostredia SR č. 5559/2019-6.3 z 20.3. 2019.

          Predmetom konania je posúdenie vplyvu činnosti na chránené vtáčie územia a územia európskeho významu v súvislosti so žiadosťou žiadateľa z 5.11. 2018 doručenou orgánu ochrany prírody 9.11. 2018. Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazov podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) (vjazd a státie vozidlom) podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c), (pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov), podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. f) (použitie zariadení spôsobujúcich hlukové efekty), podľa §16 ods.1 písm. f) (rušenie pokoja a ticha) a podľa §16 ods.1 písm. b) (zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Žiadosť bola podaná v súvislosti s plánovaným výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemných elektrických vedení v nasledujúcich chránených územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany prírody: prírodná rezervácia (ďalej len „PR“) Klokočovské skálie, prírodná pamiatka (ďalej len „PP“) Pucovské zlepence, národná prírodná rezervácie (ďalej len NPR“) Veľká Rača, PP Veľké Ostré, PR Červenokamenské bradlo, PR Pod Homôľkou, PR Vršatské bradlá, PR Vršatské hradné bralo, chránený areál (ďalej len „CHA“) Beležír, PP Čakanovský profil, PP Kriváňsky potok, PR Pribrežie Ružinej, PR Ružinské jelšiny, CHA Arborétum Borová hora, NPR Dobročský prales a jej ochranné pásmo, CHA Hrončiačka, PP Kamenistý potok, CHA Malachovské skalky, CHA Meandre Kamenistého potoka, národná prírodná pamiatka (ďalej len „NPP“) Mičinské travertíny, PP Pyramída, PR Urpínska lesostep, PP Zolná, PP Prielom Nitrice, PR Veľký vrch, PP Briestenské skaly, ochranné pásmo PR Kostolecká tiesňava, NPR Súľovské skaly, PP Súľovská hrádok, PP Zliechovský močiar, PR Bujačia lúka, NPR Čabrad, PR Ipeľské hony, NPR Masiarsky bok, CHA Revištský rybník, NPR Sitno, CHA Brezinky, NPR Demänovská dolina, PR Horné lazy, CHA Jakub, PR Kopec, PR Mačková, PR Meandre Hrona, NPR Príboj, CHA Revúca, NPR Turková, NPR Vrbické pleso, PR Vrchovisko pri Pohorelskej Maši, PP Domašínsky meander, PR Goľove mláky, PR Hrabinka, NPR Chleb, PP Krasniansky luh, NPR Krivé, CHA Rieka Orava, NPR Sokolec, PP Šútovská epigenéza, NPR Tiesňavy, PP Turská skala, NPR Hradová, PR Nad Furmancom, PP Matejkovský kamenný prúd, CHA Mošovské aleje, ochranné pásmo PP Rojkovská travertínova kopa, PR Rojkovské rašelinisko, NPR Turiec, CHA Žarnovica, NPR Bielska skala a jej ochranné pásmo, NPR Kôprova dolina, NPP Liskovská jaskyňa, CHA Ostrá a Tupá skala, NPR Roháčske plesá a NPR Tichá dolina. Žiadateľ navrhuje vydať rozhodnutie s platnosťou na dobu neurčitú.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochrany prírody SR o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania, včítane hodnotiacich formulárov podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 24.5. 2019.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník:

1) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

2) Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica

3) Okresný úrad Žilina, OSŽP1, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

4) Okresný úrad Prešov, OSŽP1, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

5) Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP1, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava

11. Občianske združenie Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava