hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/014636-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 10. apríla 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Turistického Klubu Filozof. o. z. (ďalej len „žiadateľ“, so sídlom: Nejedlého 3156/41, 841 02 Bratislava-Dúbravka, IČO: 50120433), týkajúcej sa organizovania verejného športového podujatia „50 km Strážovskými vrchmi“.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 68 písm. e) v znení § 83 ods. 1 a podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na organizovanie verejného turistického podujatia za hranicami zastavaného územia obce a povolenie výnimiek podľa § 67 písm. h) zo zakázanej činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení 15 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. e), podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) a § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia. Podujatie je naplánované v máji na obdobie piatich rokov. Žiadosť sa týka povolení na územiach s druhým, tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy (druhý stupeň ochrany), ochranného pásma prírodnej pamiatky Potok Machnáč (tretí stupeň ochrany), ochranného pásma prírodnej rezervácie Žrebíky (tretí stupeň ochrany), prírodnej rezervácie Pod Homôľkou (štvrtý stupeň ochrany) a jej ochranného pásma (tretí stupeň ochrany), národnej prírodnej rezervácie Vápeč (piaty stupeň ochrany) a jej ochranného pásma (tretí stupeň ochrany), prírodnej rezervácie Omšenská Baba (piaty stupeň ochrany) a jej ochranného pásma (tretí stupeň ochrany), ako aj území európskeho významu SKUEV0274 Baske a SKUEV0256 Strážovské vrchy i Chráneného vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy. Podujatie je plánované na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 citovaného zákona a v uvedených chránených územiach, resp. ich ochranných pásmach po vyznačených turistických chodníkoch v okružnej trase začínajúcej i končiacej v Trenčianskych Tepliciach, okres Trenčín, vrátane úsekov v okresoch Bánovce nad Bebravou a Ilava.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 2 a položka 161, bod 2. Rovnako boli v súlade s § 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny priložené i súhlasy vlastníkov a správcov dotknutých pozemkov, cez ktoré prechádza trasa plánovaného turistického pochodu.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa poštou

1) Turistický Klub Filozof, o. z., Nejedlého 3156/41, 841 02 Bratislava-Dúbravka

2) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

3) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

4) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 140/3, 911 01 Trenčín

5) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové

6) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a Dunajské Luhy, Samova 1605/3, 949 01 Nitra-Staré mesto

7) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internete

8) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

9) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

10) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

11) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík 1

2) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

13) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka

14) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

15) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

16) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

17) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

18) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava