hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/012712-002/Aug

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o stanovisko k rekonštrukcii stavby „Prístupová a miestna komunikácia Mojtín – Kamenistá dolina - Hluchá dolina“ a vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. - upovedomenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 21. 03. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti obce Mojtín, Mojtín 242, 020 72 Mojtín, v zastúpení Františkom Staňom – starostom obce.

          Predmetom konania je posúdenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu stavby „Prístupová a miestna komunikácia Mojtín – Kamenistá dolina – Hluchá dolina“ a jej možného významného vplyvu na územie európskeho významu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Z dôvodu možnej hrozby zrútenia „Skalného brala Smetlička“ je potrebné vykonať náhradnú realizáciu komunikácie Mojtín – Kamenistá dolina. Predmetné parcely sa nachádzajú v území s II. stupňom ochrany prírody podľa zákona, v území CHKO Strážovské vrchy, v Území európskeho významu Strážovské vrchy SKUEV0256 a v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy SKCHVÚ028, ktorý je súčasťou sústavy území európskeho významu NATURA 2000.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 5 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník:

1) Obec Mojtín, Mojtín 242, 020 72 Mojtín

2) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

11) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava