hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/011707-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 12. marca 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Ing. Ľubomíra Juriku (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Žitná 9308/3A, 831 06 Bratislava-Rača) týkajúcej sa výstavby rekreačného domu na parcelách KN-C č. 9469 (zastavané plochy a nádvoria) a 9471 (záhrady) v katastrálnom území Nová Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom. Uvedené pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce na území Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

        Predmetom žiadosti doručenej orgánu ochrany prírody 12. marca 2019 je podľa § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa § 13 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona na vjazd a státie motorovým vozidlom za účelom dodávateľských stavebných prác na predmetných pozemkoch.

        Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania. odbor starostlivosti o životné prostredie Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 2

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Doručí sa poštou

1) Ing. Ľubomír Jurika, Žitná 9308/3A, 831 06 Bratislava-Rača

2) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 1246/31, 914 41 Nemšová-Kľúčové

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

5) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová

6) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

7) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín

9) OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava- Dúbravka

10) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina

11) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov

12) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina

13) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec

14) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava