hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2019/011364-002/BAL

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v súvislosti s údržbou elektrovodu VN 445 v k. ú. Višňové a Krajné - oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že 07. 03. 2019 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti spoločnosti EKOREM s. r. o., so sídlom Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany, IČO 36487121, zo dňa 05. 03. 2019, doručenej orgánu ochrany prírody 07. 03. 2019.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v súvislosti s výrubom drevín v ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia VN 445 v k. ú. Višňové a Krajné v častiach, ktoré prechádzajú Chránenou krajinnou oblasťou Malé Karpaty, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody. Spolu so žiadosťou žiadateľ zaslal zoznam motorových vozidiel, mapové podklady jednotlivých úsekov VN 445 a kópiu poverenia od Západoslovenskej distribučnej, a. s., ktorá poveruje žiadateľa vykonávaním práv a povinností spojených s odstraňovaním a okliesňovaním stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Žiadateľ navrhuje vydanie rozhodnutia s platnosťou do 31.12. 2021.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Malé Karpaty podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru

 

Rozdeľovník

EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany

Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrová 115, 900 01 Modra

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Okresný úrad Myjava, OSZP, Moravská 1, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava