hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/034439-002 Aug

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o zásah do biotopu európskeho významu a povolenie výnimky zo zakázaných činností, pri budovaní zemného VN káblového vedenia a demontáž časti existujúceho VN vzdušného vedenia - „Stará Lehota zakabelizovanie VN224“

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 03. 12. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, z 28. 11. 2018, žiadosť doručená na správny orgán dňa 03. 12. 2018.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu na zasiahnutie do biotopu európskeho významu podľa §6 ods.2 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a povolenie výnimky na vjazd a státie motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce podľa §13 ods.1 písm. a) citovaného zákona. Cieľom je vybudovanie zemného VN káblového vedenia a demontáž časti existujúceho VN vzdušného vedenia VN224 v k.ú. Stará Lehota a Modrová. Trasa projektu križuje územie sústavy NATURA 2000, SKUEV0380 Tematínske vrchy,  v ktorom platí 2. stupeň ochrany. Podľa projektovej dokumentácii pri realizácii stavby nedôjde k výrubu ani orezu drevín.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.  

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Jana Hurajová

poverená vedením odboru

 

Rozdeľovník:

1) Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

2) Obec Stará Lehota 35, 916 35 Modrová

3) Obec Modrová 187, 916 35 Modrová

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) Okresný úrad Nové Mesto n/V, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

11) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava