hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/029132-002/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v Prírodnej pamiatke Pavúkov Jarok.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 03.10.2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, IČO: 36 487 121, zo dňa 21. 09. 2018, žiadosť doručená na správny orgán dňa 03. 10. 2018.

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a na výrub drevín v súvislosti s pravidelnou údržbou ochranného pásma vonkajšieho elektrického vedenia VN 1032 na celej trase vedenia. Trasa prechádza aj pozemkami v katastrálnom území obcí Lubina, Bzince pod Javorinou a Moravské Lieskové. Predmetom výrubu a orezávania budú porasty prirodzene zmladených krov a drevín rastúcich v ochrannom pásme elektrovodu. V katastrálnom území Stará Turá, pretína elektrovod brehové porasty Prírodnej pamiatky Pavúkov Jarok, kde platí 4. stupeň ochrany prírody a územím CHKO Biele Karpaty, kde platí 2.stupeň ochrany.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Ekorem s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany

2) Mesto Stará Turá, Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

3) Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

4) Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou

5) Obec Moravské Lieskové, Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové

6) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

7) Okresný úrad Nové Mesto n/V, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk: 

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 1

0) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

11) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava