hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/022908-002 Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o súhlas a výnimku zo zákazu, na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 16. 07. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina, zn. OcÚLu342/18 z 10. 07. 2018.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §13 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na vjazd a státie s motorovým vozidlom a s bicyklom za hranicami zastavaného územia obce a vydanie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. k) citovaného zákona o ochrane prírody na organizovanie verejného podujatia za hranicami zastavaného územia obce „Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine“ v dňoch 27. - 29. júla 2018. Žiadosť sa týka územia s druhým stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a územia Európskeho významu Holubyho kopanice. Žiadateľ je vlastníkom dotknutých pozemkov. Prílohou žiadosti bolo odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR - Správy CHKO Biele Karpaty.

          V zmysle §82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Obec Lubina, Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Nové Mesto n/V, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

11) Iniciatíva stráže prírody, Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava