hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/021344-2/DUR

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 26. 06. 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Lesov Slovenskej republiky, š. p., Odštepného závodu Trenčín (kontaktná adresa: Hodžova 38, 911 52 Trenčín), 28328/204/2018 z 22. 06. 2018.

          Predmetom konania je povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce podľa § 13 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vydanie súhlasov na umiestnenie informačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona a § 14 ods. 2 písm. b) zákona na budovanie a vyznačenie cyklotrasy podľa §13 ods. 2 písm. i) zákona a § 14 ods. 2 písm. a) zákona v znení §13 ods. 2 písm. i) zákona v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v území európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona a v ochrannom pásme prírodnej rezervácie Veľká Javorina, kde platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona v súvislosti s realizáciou projektu „Cyklotrasa Krivobučková“. Trasa sčasti zasahuje do regionálneho biocentra RBc 44 Javorina v rámci regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol schválený v ÚPN VÚC TSK. Podľa predloženej dokumentácie ide o trasovanie po lesných pozemkoch v správe žiadateľa na parcelách KN-C č. 11571, 11579/1, 11575/, 11574/1 a 11597 v katastrálnom území Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, a KN-C č. 3417, 3422/1, 3423, 3424/1, 3426 a 3427 v k. ú. Horné Bzince, okres Nové Mesto nad Váhom.

          Orgán ochrany prírody projekt posúdil podľa § 28 ods. 4 zákona a vydal rozhodnutie OU-TN-OSZP1-2018/011188-8/SD z 04. 04. 2018, že navrhovaná cyklotrasa Krivobučková nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice a navrhovaná činnosť nie je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice do desiatich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia.

 

 Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Obec Lubina, 916 12 Lubina 56 Obec Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou 348

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internete

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava