hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/020968-002/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov I. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie“ - oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 22. 06. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Považská vodárenská spoločnosť a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica v zastúpení spoločnosti AQUA PROCON s. r. o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, Česká republika, IČ 46964371, z 22. 06. 2018.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so stavbou „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie okresu Púchov I. etapa, odkanalizovanie obcí Mestečko a Záriečie“ v katastrálnom území Dohňany a Mestečko. Stavbou budú dotknuté vodné toky Biela voda a Hoštínsky potok, ktoré sú podľa § 2 ods. 2 písm. g) citovaného zákona mokraďou. Účelom stavby je vybudovanie kanalizačného zberača A2, ktorý bude odvádzať odpadové vody od znečisťovateľov z obcí Mestečko a Záriečie, výhľadovo aj z obcí Lúky, Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Vydrná a z miestnych častí Mostište a Zbora obce Dohňany. Súčasťou stavby je oprava a úprava balvanitého sklzu na Hoštínskom potoku v mieste križovania so zberačom A2.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

           Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

AQUA PROCON s. r. o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno

SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I.Púchov, Nimnica 1/97, 020 71

Obec Mestečko, Obecný úrad 118, 02052 Mestečko

Obec Záriečie Obecný úrad 190 , 020 52 Záriečie

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava