hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/020386-10/DUR

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa §50 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

Vec:

Oznámenie o schválení programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe návrhu programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala, podaného 30.5. 2018 pod zn. ŠOP SR/826/2018 z 25.5. 2018 Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, so sídlom: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, podľa §54 ods. 5 a §67 písm. c) bod 1. a písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“)

 

A. schvaľuje

programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala

na obdobie rokov 2018 – 2047

 

          Uvedený program starostlivosti nadobudne účinnosť až dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala. Program starostlivosti o chránené územie je podľa §54 ods.5 zákona o ochrane prírody a krajiny dokumentom na zabezpečenia dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie. Celý programu starostlivosti o chránený areál Temešská skala je zverejnený na internetovej stránke www.sopsr.sk/chatemesskaskala/  

          Návrh programu starostlivosti bol zverejnený verejnou vyhláškou zn. OU-TN-OSZP1-2018/020386-10/DUR z 21.6. 2018 a v stanovenej lehote k nemu neboli podané žiadne námietky, ani pripomienky.

          Orgán ochrany prírody ďalej

 

B. určuje,

 

           že činnosti vykonávané v súlade so schváleným programom starostlivosti o chránený areál Temešská skala sú preukázateľne nevyhnutné na zabezpečenie starostlivosti o uvedené chránené územie. Z tohto dôvodu podľa § 29 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny neplatí zákaz činností súvisiacich s realizáciou schváleného programu starostlivosti, ani sa na uvedené činnosti nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

          Na základe vyššie uvedeného sa ukladá Štátnej ochrane prírody SR vykonávať potrebné opatrenia vo vyčlenených ekologicko-funkčných priestoroch v uvedených zónach chráneného areálu Temešská skala. Toto určenie činnosti nadobudne účinnosť až dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada dotknuté obce o zverejnenie tohto oznámenia o schválení dokumentácie ochrany prírody na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

1) Obec Temeš, 972 29 Temeš 140

2) Obec Čavoj, 972 29 Čavoj 86

3) Združenie urbáru v Čavoji, pozemkové spoločenstvo, 972 29 Čavoj 86

4) Urbár, pozemkové spoločenstvo Temeš, Temeš 104, 972 29 Čavoj

5) Lesy SR, š. p., OZ Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza

6) Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čavoj, 972 29, Čavoj 21

7) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

9) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

10) Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

11) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

12) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza

13) Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

14) Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej č. 10, 971 22 Prievidza

15) vlastníci pozemkov – verejnou vyhláškou