hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/020074-002/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v chránených územiach Trenčianskeho, Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja - oznámenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 13. 06. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 zo dňa 11. 06. 2018, doručená dňa 13. 06. 2018.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa § 13 - §16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na vjazd a státie s motorovým vozidlom, na pohyb mimo vyznačeného turistického a náučného chodníka a na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty v chránených územiach národnej a európskej siete chránených území Trenčianskeho, Trnavského, Nitrianskeho a Bratislavského kraja v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z. Z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa citovaného zákona je žiadateľ povinný zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť distribúciu elektriny, zabezpečovať pravidelnú údržbu a dodržiavať prevádzkové pravidlá pre bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy. Okresný úrad Trenčín ako orgán ochrany prírody v sídle kraja si podľa § 7 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyžiada od miestne príslušných okresných úradov v sídle kraja dohodu o miestnej príslušnosti a vyzve žiadateľa na úhradu správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

Rozdeľovník

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 911 01 Modra

Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

Správa CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava