hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/019154-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v súvislosti s organizovaním verejného športového podujatia Jelení paroh a Kravský roh v dňoch 21. - 22. 09. 2018 - oznámenie o začatí správneho konania

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 04. 06. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Športového klubu Sandberg, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, IČO 31807399 zo dňa 30. 05. 2018, doručená dňa 04. 06. 2018.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky a vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním verejného športového podujatia Jelení paroh a Kravský roh v dňoch 21. - 22. 09. 2018 na území chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany prírody a zároveň v území európskeho významu SKUEV 0367 Holubyho kopanice v katastrálnom území Nová Bošáca. Žiadateľ je poverený Slovenským zväzom orientačných športovcov a Českým svazem orientačních sportu organizáciou jesenných pretekov v orientačnom behu v lesnom priestore katastrálneho územia Nová Bošáca a predpokladá účasť okolo 400 pretekárov. Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil súhlasy vlastníkov alebo správcov dotknutých pozemkov, mapové podklady a doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

ŠK Sandberg, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava

Martina Havierniková, Račianske mýto 1/C, 831 02 Bratislava

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Obec Nová Bošáca, Obecný úrad, 913 08

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava