hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/017861-002 Aug

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v Prírodnej pamiatke - Potok Machnáč

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 21. 05. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, z 15. 03. 2018, žiadosť doručená na správny orgán dňa 21. 05. 2018.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasov podľa §6 ods.2 a ods.4 a §15 ods.2 písm. c), ako aj o povolenie výnimky zo zákazu podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14. ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), na zasiahnutie do biotopu národného významu, zmenu stavu mokrade, vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a na umiestnenie stavby v území na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany prírody v súvislosti s rekonštrukciou elektrického vedenia.

          Rekonštrukcia trasy vedenia bude prebiehať v úseku doliny od vyústenia potoka Peťovka po Letný Majer. Výmena elektrického kábla bude prebiehať prevažne v území s prvým stupňom ochrany prírody, ale v niektorých častiach bude prebiehať aj v bezprostrednej blízkosti Prírodnú pamiatku Potok Machnáč (v jej ochrannom pásme), kde platí tretí stupeň ochrany. Demontované vedenie križuje v 2 miestach potok Machnáč a novo navrhované káblové vedenie v jednom mieste križujú Prírodnú pamiatku Potok Machnáč, kde platí 4. stupeň ochrany.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

Rozdeľovník:

1) Západoslovenská distribučná a.s., P.O. Box 292, 810 01 Bratislava

2) Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

4) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava