hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/017852-2/DUR

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., o súhlasy orgánu ochrany prírody v Prírodnej pamiatke Mitická slatina a oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 21.5. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti z 18.5. 2018 od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, (ďalej len „žiadateľ“).

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasov podľa §6 ods. 2 a ods.4 a §15 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zasiahnutie do biotopu národného významu Ra7 sukcesne zmenené slatiny, na zmenu stavu mokrade Mitická Slatina a na umiestnenie stavby „TN-Tren. Mitice, VN 258, zakabelizovanie odb. k TS, VNK, TS, NNK“ v Prírodnej pamiatke Mitická slatina, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody a nachádza sa v k.ú. Trenčianske Mitice. Jedná sa o zrušenie existujúceho vzdušného elektrického vedenia a jeho nahradenie zemným elektrickým káblom.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody bude pri rozhodovaní vychádzať z predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenie, ktorú vypracoval Ing. Peter Kubíni – autorizovaný stavebný inžinier, z odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR – Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty zn. CHKO BK/77-001/18 z 26.2. 2018, z vyjadrenia orgánu ochrany prírody k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu zn. OU-TN-OSZP1-2018/008633-4/DUR z 1.3. 2018 a zo zápisu z ústneho pojednávania a miestnej ohliadky zo 4.4. 2018, ktoré sa uskutočnili na Obecnom úrade Trenčianske Mitice a v Prírodnej pamiatke Mitická slatina a v jej ochrannom pásme v rovnakej veci v rámci správneho konania zn. OU-TN-OSZP1-2018/012051, ktoré však bolo zastavené rozhodnutím OU-TN-OSZP1-2018/012051-5/DUR z 10.4. 2018, nakoľko žiadateľ neuhradil v stanovenej lehote správny poplatok. Navrhnuté podmienky rozhodnutia sú uvedené v zápise zo 4.4. 2018. Všetky podklady rozhodnutia boli žiadateľovi doručené, alebo mu boli známe už v rámci správneho konania OU-TN-OSZP1-2018/012051. Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 100,- eur prevodom na účet až dňa 19.4. 2018 a novú žiadosť doručil orgánu ochrany prírody 21.5. 2018.

          Orgán ochrany prírody týmto oboznamuje účastníkov konania s podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním podľa §33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a dáva im možnosť vyjadriť sa k nemu i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote do 5 pracovných dní od doučenia tohto listu. Po uplynutí uvedenej lehoty a po zvážení prípadných návrhov, alebo námietok účastníkov konania rozhodne vo veci vydania súhlasov.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Obec Trenčianske Mitice, 913 22 Trenčianske Mitice č. 164

4) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava S pozdravom