hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/017405-2/SD

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 15. mája 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Brnianska 3, 911 05 Trenčín), týkajúcej sa pripravovanej stavby „Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1204 Stará Myjava“.

          Predmetom žiadosti je udelenie výnimky zo zakázanej činnosti na zmenu stavu mokrade alebo koryta vodného toku podľa § 16 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) vodného toku Myjava (parcela KN-C č. 29847/5 v k. ú. Stará Myjava, okres Myjava; vodná plocha), ktorý je súčasne i prírodnou pamiatkou Rieka Myjava, kde platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona ochrane prírody a krajiny. Predmetom žiadosti je i vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 na zmenu stavu mokrade v súvislosti s rekonštrukciou oporného múru, ktorý bol vybudovaný v kontakte komunikácie (parcela KN-C č. 35522/2 v k. ú. Stará Myjava, okres Myjava; zastavané plochy a nádvoria) a nachádza sa v ochrannom pásme uvedenej prírodnej pamiatky (vrátane parcely KN-C č. 35607/5 v k. ú. Stará Myjava, okres Myjava; trvalý trávny porast), kde platí tretí stupeň ochrany podľa § 14 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od správneho poplatku ako rozpočtová organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bola zriadená k 1. januáru 2004 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 182/2003 z 22. októbra 2003. Súčasťou žiadosti popri projektovej dokumentácii bolo i vyjadrenie správcu predmetného vodného toku (SVP, š. p.), v ktorom súhlasí s činnosťou za podmienok uvedených vo vyjadrení.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe po telefonickom dohovore. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

2) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Moravská 1, 907 01 Myjava

4) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava