hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/009451-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 12. februára 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (kontaktná adresa: Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11) č. 01-438/2018 z 8. februára 2018 vo veci plánovaného projektu geologickej úlohy „Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií“ v okresoch, ktoré sa nachádzajú na území Trenčianskeho kraja: Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.

          Predmetom konania je vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k projektu uvedenej geologickej úlohy, ktorého realizácia zasahuje do území Natura 2000 v rámci Trenčianskeho kraja.

          Odborné stanovisko určí významnosť vplyvu na územie sústavy chránených území Natura 2000 a určí, či je potrebné predkladaný projekt posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Na vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje uhradenie správneho poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Štátny geologicky ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 020 01 Čadca

4) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

5) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

6) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

7) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

8) Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

9) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

10) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

11) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

12) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Doručí sa zverejnením na internete

13) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

14) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

15) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

16) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

17) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

18) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

19) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

20) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

21) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

22) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava