hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/009147-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 12. februára 2018 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (kontaktná adresa: Cesta na Červený most 6, 841 06 Bratislava) č. PUSR-2018/7279-15/10124/GUL zo 6. februára 2018 vo veci zmeny vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Pamätníka – Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

           Predmetom konania je vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k návrhu zmeny ochranného pásma uvedenej národnej kultúrnej pamiatky, ktorého podmienky ochrany zasahujú do územia Natura 2000 – Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty. Podľa predloženej dokumentácie ide o navrhnuté opatrenia ku chráneným pohľadom 03 – 07 na parcele KN-C č. 4221/1 v k. ú. Brezová pod Bradlom, okres Myjava.

          Navrhované lokality sa nachádzajú na území Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty a Chránenej krajinnej oblasti SKCHVU014 Malé Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny, nezasahujú prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), ktorý bol schválený v ÚPN VÚC TSK.

          Odborné stanovisko určí významnosť vplyvu na územie sústavy chránených území Natura 2000 a určí, či je potrebné predkladaný projekt posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

          Na vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevzťahuje uhradenie správneho poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 841 06 Bratislava

2) Mesto Brezová pod Bradlom, Mestský úrad, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

4) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava