hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/034477-002/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím KÚŽP/2011/00306-005 - súhlas a výnimka zo zakázaných činností v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 06. 11. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti organizácie Základná organizácia technických športov, OŠK- automotoklub Veľký Klíž, so sídlom: 958 45 Veľký Klíž, IČO 00699217, z 30. 10. 2017 a doručenej na náš úrad dňa 06. 11. 2017.

          Predmetom konania je predĺženie výkonu činnosti povolenej rozhodnutím KÚŽP/2011/00306-005 z 04.04.2011 do 31. 12. 2020 v znení rozhodnutia KÚŽP/2011/00579-004 z 12.09.2011 (uvedeným rozhodnutím boli zmenené a doplnené podmienky č. 1,5,6,7,8,9 a 10. pôvodného rozhodnutia), rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2014/023632-8 (predĺženie platnosti do 31. 12. 2017) a OU-TN-OSZP1-2016/012942–3/Ba (zmena podmienok rozhodnutia). Rozhodnutím KÚŽP/2011/00306-005 z 04.04.2011 bol žiadateľovi vydaný súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. g) a k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na umiestnenie informačného zariadenia a na organizovanie verejného športového podujatia za hranicami zastavaného územia obce a povolená výnimka podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na parcele KN–C 988 v katastrálnom území Ješkova Ves na území chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, kde platí druhý stupeň ochrany prírody.

          Podľa § 89 ods. 2 zákona výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na návrh účastníka konania predĺžiť ak sú splnené súčasne uvedené podmienky:

a) s tým súhlasia ostatí účastníci konania,

b) nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia,

c) účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 30 dní pred ukončením jeho platnosti,

d) nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona,

e) nie je to v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

          Orgán ochrany prírody žiada Štátnu ochranu prírody SR, Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu žiadosti a o jeho doručenie najneskôr do 14- tich dní od doručenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

 

Rozdeľovník

Základná organizácia technických športov, OŠK-autoklub, 958 45 Veľký Klíž

Obec Ješkova Ves, Obecný úrad, 958 45 Ješkova Ves Lesné a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Ješkova Ves, 958 45

Okresný úrad Partizánske, OSZP, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o. z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava