hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/034195-2/DUR

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Lukáša Kubičinu o predĺženie platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2014/014767-9/Ďu zo 4.7. 2014 vydaného v súvislosti s prieskumom a výskumom jaskýň v oblasti Čachtického krasu, Zemiansko – Podhradského krasu a v krasovej oblasti Považského Inovca a vyžiadanie odborných stanovísk od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 9.10. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Lukáša Kubičinu, bytom: Západná 16, 911 08 Trenčín (ďalej len žiadateľ) z 10.10. 2017, doručenej orgánu ochrany prírody 27.10. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, ako orgánu ochrany prírody zn. OU-TN-OSZP1-2014/014767-9/Ďu zo 4.7. 2014, ktoré bolo vydané s platnosťou 31.12. 2017.

           Uvedeným rozhodnutím orgán ochrany prírody vydal žiadateľovi súhlas podľa §56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na prieskum a výskum jaskýň v oblasti Čachtického krasu, Zemiansko – Podhradského krasu a v krasovej oblasti Považského Inovca v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v území európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty a v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ďalej vydáva súhlas podľa §24 ods.10 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny na táborenie v ochrannom pásme Čachtickej jaskyne a podľa §67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny. Ďalej bola uvedeným rozhodnutím žiadateľovi povolená výnimka podľa §14 ods.1 písm. c) a d) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov za hranicami zastavaného územia obce a na táborenie, stanovanie a bivakovanie v územiach s 3. stupňom ochrany prírody v ochranných pásmach Národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch, Prírodnej pamiatky Blažejová, Prírodnej pamiatky Beckovské hradné bralo, Prírodnej rezervácie Beckovské Skalice, Prírodnej pamiatky Beckovská skalka, Prírodnej rezervácie Sychrov, Prírodnej rezervácie Považský Inovec, Prírodnej pamiatky Selecké kamenné more, Prírodnej pamiatky Selecký potok a Prírodnej pamiatky Malostankovské vresovisko. Ďalej v súvislosti prieskumom a výskumom jaskýň bola žiadateľovi uvedeným rozhodnutím povolená v jaskyniach výnimka zo zákazov podľa §24 ods.4 písm. a), b) a k) zákona o ochrane prírody a krajiny na vstup alebo iné preniknutie do jaskyne, poškodzovanie a ničenie chemickej a mechanickej výplne jaskyne, biotopov živočíchov a ostatných zložiek a prvkov jaskynného ekosystému a na rušenie pokoja a ticha v jaskyni v objavených a neobjavených jaskyniach v oblasti Čachtického krasu, Zemiansko – Podhradského krasu a v krasovej oblasti Považského Inovca v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej týmto žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu slovenských jaskýň, Správu CHKO Biele Karpaty a Správu CHKO Malé Karpaty o vypracovanie odborných stanovísk k predmetu konania a o ich doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 20.11. 2017.

 

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Lukáš Kubičina, Západná 16, 911 08 Trenčín

2) ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

3) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra 4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

5) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

6) Okresný úrad Trenčín, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava