hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/026808-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky na umiestnenie informačnej tabule „poznávačka drevín“ na parcele 207 v k. ú. Haluzice na území prírodnej pamiatky Haluzická tiesňava - upovedomenie o začatí správneho konania a žiadosť o odborné stanovisko.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14. 08. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Lesov Slovenskej republiky, š.p., IČO 36038351, v zastúpení odštepného závodu Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín z 09. 08. 2017.

          Predmetom konania je povolenie výnimky podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie informačnej tabule „poznávačka drevín“ na parcele 207 v k. ú. Haluzice na území prírodnej pamiatky Haluzická tiesňava, v ktorej platí štvrtý stupeň územnej ochrany. Žiadosť sa podáva v súlade so zámerom žiadateľa umiestniť stojan s časťami kmeňov rôznych drevín v blízkosti už stojacich informačných tabúľ ako súčasť Lesníckeho náučneho chodníka Haluzická tiesňava.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia. Zároveň žiadame Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu žiadosti a o jeho zaslanie na náš úrad do 15 dní od doručenia (vzhľadom na zákonnú 30 – dňovú lehotu nášho úradu na vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti) .

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín Obec

Haluzice, Obecný úrad 703, 913 07 Bošáca

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310 Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava