hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/024833-005/BAL

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Zoznam miest vyhradených orgánom ochrany prírody pre niektoré činnosti - oznámenie 

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ustanovení § 15 ods. 3 a § 67 písm. x) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydal dňa 23. 10. 2017 zoznam vyhradených miest, v ktorom neplatí zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce. Vyhradené miesto bolo vyhlásené v prírodnej rezervácii Vršatské hradné bralo, v ktorej platí štvrtý stupeň ochrany prírody, na časti parciel KNC 378/6 (ostatná plocha) a 378/3 (TTP). Zoznam nadobudne účinnosť dňa 1. decembra 2017.

          Žiadame obec Vršatské Podhradie, aby v zmysle ustanovení § 15 ods. 3 citovaného zákona o ochrane prírody a krajiny, zoznam aj s mapovou prílohou vyvesili na úradnú tabuľu obce po dobu najmenej 15 dní a aby dátum vyvesenia a zvesenia zoznamu oznámili písomne Okresnému úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

 

Prílohy

- tabuľka vyhradeného miesta,

- mapové prílohy

 

Rozdeľovník

Obec Vršatské Podhradie, Obecný úrad 54, 01852

Okresný úrad Ilava, Mierové nám. 81/18, Ilava, 019 01

Urbár Vršatské Podhradie, pozem. spoločenstvo, 018 52 Vršatské Podhradie č. 63

Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát OPaK, Legionárska 5, 012 05 Žilina

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru