hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/021085-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti TForest s.r.o. o súhlas orgánu ochrany prírody na výstavbu lesnej zvážnice “Cesta Žľab – porast 164 – 168“ v CHKO Biele Karpaty v k.ú. Drietoma a vyžiadane odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 14.6. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti TForest s.r.o., IČO: 47044322, so sídlom: Palackého 85/5, 911 01 Trenčín (ďalej len „žiadateľ“).

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. c) a §67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na výstavbu lesnej zvážnice „Cesta Žľab – porast 164 – 168“ na pozemkoch KN-C parc. č. 1024, 1023/1, 1035 a 1036/1 v k.ú. Drietoma, ktoré sa nachádzajú v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty (jedná sa o lesné porasty JPRL č. 164, 165A, 166, 167 a 168 v LHC Drietoma). Žiadateľ spolu s podaním uhradil správny poplatok vo výške 100,- eur a k žiadosti doložil projektovú dokumentáciu, vrátene mapových príloh a písomné súhlasy vlastníkov (resp. správcov a nájomcov) dotknutých pozemkov.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany ďalej týmto žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania podľa priložených podkladov a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 30.6. 2017.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Prílohy pre ŠOP SR:

1) Kopia žiadosti

2) Kópia projektovej dokumentácie a mapových podkladov

 

Rozdeľovník:

1. TForest s.r.o., Palackého 85/5, 911 01 Trenčín

2. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

3. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OSŽP3), Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

4. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava