hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/020040-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade - upovedomenie o začatí správneho konania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27. 03. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti fyzickej osoby Františka Bagina, bytom Šidlíkové 4, 914 41 Nemšová z 02. 06. 2017, doručená 07. 06. 2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Žiadateľ vo svojom podaní nešpecifikuje, akým spôsobom zasiahne do mokrade a nešpecifikuje ani mokraď resp. vodný tok. Orgán ochrany prírody sa domnieva, že žiadosť súvisí so zámerom žiadateľa oplotiť pozemok na parcelách 10924 a 10939 v k. ú. Horná Súča, v ktorých blízkosti sa nachádza vodný tok Trnávka, ktorý je prítokom vodného toku Súčanka. Žiadosť vo veci oplotenia rieši Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie podania a na úhradu správneho poplatku.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

František Bagin, Šidlíkové 4, 914 41 Nemšová

Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52

SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava