hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/017423-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 27. apríla 2017 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok), týkajúcej sa vyhotovenia stredoškolskej odbornej činnosti študentom Matúšom Chovanom (trvalé bydlisko: Slatina nad Bebravou 227, 956 53 Slatina nad Bebravou) so zameraním na mapovanie a inventarizáciu škumpy vlasatej na území prírodnej rezervácie Smradľavý vrch.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na výskum v PR Smradľavý vrch, kde platí 4. stupeň ochrany podľa § 15 zákona o ochrane prírody a krajiny a na povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zo zakázanej činnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území PR Smradľavý vrch a jej ochranného pásma, kde platí štvrtý, resp. tretí stupeň ochrany, v katastrálnom území Timoradza, okres Bánovce nad Bebravou. Žiadosť je zdôvodnená vypracovaním práce stredoškolskej odbornej činnosti zameranej na výskyt škumpy vlasatej (Cotinus coggygria) na území predmetnej prírodnej rezervácie.

          Žiadateľ je podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok

2) Matúš Chovan, Slatina nad Bebravou 227, 956 53 Slatina nad Bebravou

3) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

4) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava