hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/017354-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a prieskum a povolenie výnimky zo zakázaných činností v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, v národnej prírodnej rezervácii Podskalský Roháč a v národnej prírodnej rezervácii Manínska tiesňava - upovedomenie o začatí správneho konania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27. 03. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra z 20.03.2017, doručená 27. 03. 2017.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu na výskum a prieskum podľa § 56 ods. 2 zákona a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Žiadateľ nešpecifikuje činnosti, na ktoré žiada povoliť výnimku a bude vyzvaný na doplnenie podania. Podľa žiadosti výskumom budú dotknuté parcely C – KN 1024, 1027, 1028 a 1029 v k. ú. Podskalie (NPR Podskalský Roháč s ochranným pásmom) a parcely C– KN 1598 a 1600 (E-KN 360) v k. ú. Považská Teplá (NPR Manínska tiesňava s ochranným pásmom a územie Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy). Žiadateľ podáva svoju žiadosť v súvislosti s archeologickým výskumom na vedecké a dokumentačné účely. Výskum plánuje realizovať v jarných až jesenných mesiacoch formou prieskumu pomocou detektoru kovov a v prípade pozitívnych archeologických zistení bude potrebné realizovať výkop 1 -2 zisťovacích sond s rozmerom 1x 2 metre.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj 

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Podskalie

Pozemkové spoločenstvo ZÁLUŽIE ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 159, 017 01 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, centrum 1, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava