hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/015535-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu a povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia „Diaľkový pochod a beh Strážovskými vrchmi“, výzva na odstránenie nedostatkov podania a vyžiadanie odborných stanovísk od ŠOP SR príslušných správ CHKO.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 21.4. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti O.Z. Turistický Klub Filozof, so sídlom: Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO: 50120433 (ďalej len „žiadateľ“) z 19.4. 2017, doručenej 21.4. 2017.

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. k) a povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazu podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. e) a podľa §14 ods.1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného športového podujatia „Diaľkový pochod a beh Strážovskými vrchmi“ v územiach s 3. a 5. stupňom ochrany prírody v týchto chránených územiach a ich ochranných pásmach: ochranné pásmo Prírodnej rezervácie Omšenská Baba, Národná prírodná rezervácia Vápeč a jej ochranné pásmo, Chránená krajinná oblasť Strážovské, územie európskeho významu SKUEV 0275 Strážovské vrchy, ochranné pásmo Prírodnej rezervácie Pod Homôlkou, územie európskeho významu SKUEV0274 Baske, Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVÚ028), a ochranné pásmo Prírodnej rezervácie Žrebíky.

           Žiadateľ navrhuje organizovať uvedené podujatie raz ročne, prvý krát 21.5. 2017. Žiada o vydanie súhlasu a povolenie výnimky na dobu 3 rokov. Trasa podujatia je navrhnutá po existujúcich turistických chodníkoch. Žiadateľ doložil k žiadosti mapku a popis trasy a organizačného zabezpečenia podujatia, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 100,- eur a písomné súhlasy od Lesov SR š.p., odštepných závodov Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza. Písomné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) súkromných pozemkov nedoručil.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa podľa §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“), na odstránenie nedostatkov podania v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy. Potrebné je doplniť chýbajúcich písomných súhlasov vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov v súkromnom vlastníctve v dotknutých chránených územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody. Súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov sa vyžadujú podľa §82 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny. (Chýbajú napr. súhlasy súkromných vlastníkov a pozemkových spoločenstiev z k.ú. Omšenie, Dolná Poruba, Horná Poruba, Kopec, Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves, Realitného fondu s.r.o., Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava, príp. ďalšie, ktoré je povinný zistiť a zabezpečiť žiadateľ.)

Poučenie:

Pokiaľ nebude podanie doplnené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán ochrany prírody správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Orgán ochrany týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponitrie, Správu CHKO Biele Karpaty a Správu CHKO Strážovské vrchy (podľa územnej pôsobnosti) o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie na Okresný úrad Trenčín, OSŽP1, najneskôr do 12.5. 2017.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. O.Z. Turistický Klub Filozof, so sídlom: Nejedlého 41, 841 02 Bratislava

2. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

3. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

4. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

5. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

6. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

7. Okresný úrad Trenčín, OSŽP3. Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava