hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/014135-002/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - povolenie výnimky na usporiadanie verejného športového podujatia – 5. ročník bikemaratónu žiadosť o vydanie súhlasu a o odborné stanovisko.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 10. 04. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Obce Kálnica, Obecný úrad, 916 37 Kálnica, IČO 00 311 669, zo dňa 21. 03. 2017.

          Predmetom konania je povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na usporiadanie verejného športového podujatia - 5. ročníka bikemaratónu pri príležitosti bikefestu dňa 28. 05. 2017. Podľa priloženého mapového podkladu sú plánované tri trasy, pričom časť trasy Veľkého okruhu prechádza ochranným pásmom Prírodnej rezervácie Považský Inovec a Prírodnej pamiatky Beckovské hradné bralo, v ktorých platí 3. stupeň ochrany prírody po miestnej komunikácií alebo vyznačenej cyklotrasy. V žiadosti sa uvádza predpokladaný počet účastníkov Veľkého okruhu 250 – 350 cyklistov. Žiadateľ predložil podľa § 82 ods. 2 citovaného zákona súhlasy vlastníkov resp. správcov alebo nájomcov dotknutých pozemkov (ochranné pásma vyššie citovaných chránených území).

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

          Orgán ochrany prírody súčasne žiada Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Biele Karpaty o odborné stanovisko k predmetu žiadosti.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník

Obec Kálnica, Obecný úrad, 916 37 Kálnica

Obec Beckov, Obecný úrad, 913 10 Beckov

Lesy Modr, spol. s.r.o., Selec 273, 913 36 Selec

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava