hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/012878-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Greenwood Investments s.r.o. o súhlas orgánu ochrany prírody na výsadbu a pestovanie nepôvodného druhu rastliny v k.ú. Dežerice + výzva na zaplatenie správneho poplatku + výzva na doplnenie podania + vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 27.3. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti Greenwood Investments s.r.o., so sídlom: Kuzmányho 29, 040 01 Košice, IČO: 50755676, (ďalej len „žiadateľ“) z 8.3. 2017. Žiadosť bola pôvodne doručená 10.3. 2017 omylom na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor a ten ju listom OU-TN-PLO-2017/011169-002 zo 14.3. 2017 omylom odstúpil na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý ju z dôvodu vecnej príslušnosti podľa §83 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) listom zn. OU-BN-OSZP-2017/002193-002 z 22.3. 2017 postúpil vecne a miestne príslušnému orgánu ochrany prírody. Príslušný orgán ochrany prírody žiadosť obdržal až dňa 27.3. 2017.

         Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §7b ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny na výsadbu a pestovanie nepôvodného druhu rastliny mimo zastavaného územia obce. Navrhovaná je výsadba a pestovanie rastliny rodu Paulownia na pozemku KN-E parc. č. 2102 v katastrálnom území Dežerice, v území s prvým stupňom ochrany prírody. Výmera pozemku je 51.377 m2, druh pozemku je orná pôda.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody týmto vyzýva žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo výške 100,- € podľa §8 ods.1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a podľa Sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 2. Správny poplatok ste povinný uhradiť v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy a v rovnakej lehote doručiť orgánu ochrany prírody kópiu dokladu o uhradení správneho poplatku.

          Správny poplatok je možné uhradiť podľa priloženého platobného predpisu niektorým z nasledujúcich spôsobov: bezhotovostným prevodom na účet v štátnej pokladnici, priloženou poštovou poukážkou, prostredníctvom Slovenskej pošty formou zakúpenia elektronického kolku, uhradením v automate na správne poplatky alebo do pokladne Okresného úradu Trenčín v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Poučenie: V prípade, že správny poplatok nebude v zákonnej lehote zaplatený, správny orgán konanie zastaví podľa ustanovení §9 zákona o správnych poplatkoch.

          Orgán ochrany prírody ďalej vyzýva žiadateľa v lehote do 15 dní od doručenia tejto výzvy na odstránenie nedostatkov podania podľa §19 ods.3, §32 ods.1 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ správny poriadok“) a podľa §82 ods.5 zákona o ochrane prírody a krajiny. V uvedenej lehote je potrebné žiadosť doplniť o tieto informácie:

1) Ktorý presný druh rastliny sa jedná (napr. Paulownia tomentosa – Pavlónia plstnatá, alebo iný druh).

2) Aký je účel pestovania (napr. energetické účely a iné).

3) Aká je predpokladaná doba 1 pestovateľského cyklu v rokoch.

          Uvedené informácie potrebuje orgán ochrany prírody z dôvodu posúdenia, či sa rastliny/dreviny dostanú do veku plodnosti, keď by sa mohli ich semená rozširovať samovoľne po okolí. Poučenie: Pokiaľ nebudú nedostatky podania odstránené v stanovenej lehote podľa výzvy, orgán ochrany prírody správne konanie zastaví podľa §82 ods.9 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Orgán ochrany prírody týmto ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu chránenej krajinnej oblasti Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 18.4. 2017.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1. Greenwood Investments s.r.o., Kuzmányho 29, 040 01 Košice

2. ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10. Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava